Neziskové účtovné jednotky nie sú poväčšine zriaďované za účelom podnikania, to však neznamená, že podnikať nemôžu – ak im to predpis dovoľuje. Nasledovná tabuľka presne vymedzuje ktoré neziskové subjekty popri svojej verejnoprospešnej činnosti podnikať môžu a ktoré nemôžu:

 

Ďalšou otázkou je, ktoré príjmy neziskovej organizácie podliehajú zdaneniu z pohľadu zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 

Ak účtovná jednotka účtuje v systéme podvojného účtovníctva je povinná podať do troch mesiacov odo dňa skončenia zdaňovacieho obdobia správcovi dane daňové priznanie, súvahu, výkaz ziskov a strát vrátane poznámok k účtovnej závierke. Ak subjekt účtuje v režime jednoduchého účtovníctva je taktiež povinný podať správcovi dane do troch mesiacov odo dňa skončenia zdaňovacieho obdobia daňové priznanie, výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch.

Oslobodené od podania daňového priznania miestne príslušnému správcovi dane podľa §41 zákona o dani z príjmov sú oslobodené iba subjekty, ktoré dosahujú len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmy z kostolných a cirkevných zbierok.

Mnoho neziskových subjektov sa zakladá za účelom konkurenčnej výhody pri získavaní rôznych dotácií, grantov a taktiež sú ich príjmy oslobodené od dane z príjmov, keďže ich verejnoprospešný účel je nastavený veľmi všeobecne. Napríklad ak občianske združenie vykonáva mimoškolskú výučbu cudzích jazykov mal by byť príjem zo školného považovaný za predmet dane a mal by byť zdanený, pretože sa predpokladá, že predmetnú vzdelávaciu činnosť by vedela zabezpečiť aj iná súkromná spoločnosť.  Ak by sme však prevádzkovali napríklad centrum voľného času, ktoré by malo v stanovách presne špecifikovanú starostlivosť o deti a dorast a príspevky by mali symbolický charakter, boli by tieto príspevky oslobodené od dane, keďže túto činnosť nie je súkromný sektor schopný zabezpečiť a nedokázal by z neho dosiahnuť zisk.

Autor: JK – účtovníctvo, s. r. o.