Zvyšuje sa odpočítateľná položka pre platenie odvodov z dôhod o brigádnickych prácach študentov do 26 rokov na sumu 200,- EUR/mesačne. Tým do tejto sumy odpadá povinnosť platiť odvody. Zamestnávateľ však naďalej platí za dohodára garančné a úrazové poistenie.

Od 1.1.2014 sa zvyšuje minimálna mzda na sumu 380,- EUR a minimálny hodinový zárobok na 2,184 EUR.

Ak za rok 2014 dosiahnete príjem zo živnosti nižší, ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu platného k 1.7.2015 (čiže ak budete mať zo živnosti za rok 2015 príjem cca 4 944,- EUR a menej) Sociálna poisťovňa Vám k 1.7.2016 odvody na sociálne poistenie nevymeria.

Nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2015 ostáva nezmenená na úrovni 3803,33 EUR.

Od 1.1.2015 sa mení výška minimálnych odvodv pre SZČO. Do sociálnej poisťovne je potrebné za január odviesť sumu 136,57 EUR a do zdravotnej poisťovne 57,68 EUR. Suma 57,68 EUR sa týka aj všetkých samoplatiteľov.

Po novom za rok 2014 v roku 2015 prvý krát možno odpočítať daňovú stratu rovnomerne po 1/4 počas najviac štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná.

V roku 2015 budú musieť všetky právnické osoby  po prvý krát zaplatiť daňovú licenciu zákonom stanovenej výške.

Odpisy majetku, ktorý má charakter využívania na osobnú spotrebu bude nutné krátiť. Podobné obmedzenie sa bude uplatňovať aj na ostatné výdavky súvisiace s majetkom charakteru osobnej spotreby (telefón, internet, spotrebná elektronika…). Maximálny strop uplatniteľných daňových výdavkov/nákladov bude do maximálnej výšky 80%.

Za daňový výdavok/náklad sa nebude považovať reklamný predmet ako napríklad tabakový výrobok (výnimka platí iba pre výrobcov tabaku) a takteiž alkoholické nápoje (výnimka platí pre víno maximálne v úhrnnej výške 5% základu dane. Opäť neplatí pre výrobcov alkoholických nápojov).

Zavádzajú sa dve nové odpisové skupiny a sttop pre kúpu luxusných automobilov.

Zavádza sa odpočitateľná položka pre zdravotné odvody za zamestnanca a to vo výške 380,- EUR.