• Od 1.1.2013 je platná novela zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. Medzi hlavné zmeny, ktoré sa priamo dotýkajú vášho podnikania je zvýšenie sadzby dane na 23% čím sa ruší štatút rovnej dane a priamo sa zvyšuje daňové zaťaženie podnikateľských subjektov. Ak sa chcete vyhnúť vyššiemu daňovému zaťaženiu je potrebné aby ste si starostlivo odkladali všetky daňové doklady a touto cestou znižovali základ dane.
  • Zvyšuje sa aj sadzba dane pre fyzické osoby na 25% v prípade ročného zárobku vyššieho ako  176,8 násobku životného minima (176,8 x 194,58 EUR = 34 401,74 EUR).
  • Na základe novely sa ruší aj uplatňovanie paušálnych výdavkov podľa §9 písm. 1 ods. i)  v sume 500 EUR/ročne pri prenájme nehnuteľného majetku. Naďalej však ostáva možnosť uplatňovania preukázateľných výdavkoch spojených s prenájmom nehnuteľnosti.
  • Ak máte živnosť, od 1.1.2013 sa obmedzujú ročné paušálne výdavky a to na maximálnu hranicu 5 040,- EUR. Na základe prijatia novely zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z.,  sa zvyšujú vymeriavacie základy pre výpočet minimálnych sociálnych (130,27 EUR) a zdravotných odvodov (55,02 EUR). Preto si prosím nezabudnite zmeniť v banke trvalý príkaz na úhradu odvodov.
  • Pre zamestnancov pracujúcich na dohody vznikajú nové povinnosti pri platení odvodov. Výnimku tvoria študenti do 26 rokov zarábajúci menej ako 155,- EUR/mesačne. Tým do tejto sumy odpadá povinnosť platiť odvody, prípadne si túto sumu môžu uplatniť ako odpočítateľnú položku pri výpočte odvodov.
  • Od 1.1.2013 sa zvyšuje minimálna mzda na 337,70 EUR.
  • Pre rok 2013 sa taktiež zvyšuje aj životné minimum, a to na sumu 194,58 EUR.
  • Zvyšuje sa zdravotný odvod z vyplatenej dividendy na 14% a mení sa aj jeho maximálny vymeriavací základ. Zavádza sa aj štatút platenia preddavkov na predmetný odvod.
  • Podľa schváleného zákona o obmedzení platieb v hotovosti sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur. Výnimka je v prípade platby v hotovosti medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi, kde sa zakazuje platba v hotovosti nad 15 000 eur.