Mnohí podnikatelia a samostatne zárobkovo činné osoby vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť v prenajatých priestoroch kancelárskych budov, za ktoré každý mesiac platia prenajímateľovi nájomné. Lenže existuje aj neveľká skupina podnikateľov, ktorí majú svoju prevádzku vo svojej súkromnej nehnuteľnosti. A tu sa naskytá otázka: „Čo a akým spôsobom si môže dať podnikateľský subjekt do nákladov, ktoré sú spojené s využívaním súkromnej nehnuteľnosti na podnikateľské účely?“

Ako prvý krok je potrebné požiadať príslušný stavebný úrad o vyňatie predmetnej nehnuteľnosti zo stavebného fondu a transformáciu na administratívne, resp. nebytové priestory.

Pri zmene účelu využívania súkromnej nehnuteľnosti si podnikateľ vymedzí presnú veľkosť, ktorú bude využívať na podnikateľské účely a k takto využívanej ploche si bude alikvotne uplatňovať všetky náklady spojené s prevádzkou bytu. Tieto náklady však musia spĺňať všetky náležitosti v súlade so zákonom o dani z príjmov § 2 písm. i) daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 alebo 14.

Podľa predmetného ustanovenia môže podnikateľ zahrnúť  do uznateľných daňových výdavkov alikvotnú časť nákladov na spotrebu elektrickej energie, vody, tepla, údržbu priestoru, internet, telefóny a ostatné služby. Medzi daňové výdavky taktiež patria aj výdavky spojené so zariadením priestoru vymedzeného na podnikanie.

Ak podnikateľ zaradí vymedzenú časť nehnuteľnosti na podnikanie do obchodného majetku, môže do výdavkov na zabezpečenie zdaniteľného príjmu zahrnúť aj odpisy.

Opodstatnenosť výdavkov vzniknutých pri vykonávaní podnikateľskej činnosti v byte alebo dome zahrnutých do daňových výdavkov musí podnikateľ vedieť preukázať podľa § 2 ods. i) zákona o dani z príjmov.

Autor: JK – účtovníctvo, s. r. o.