Daň z pridanej hodnoty je citlivá téma. Každé jej percentuálne zvýšenie či už priamo alebo nepriamo sa dotýka nás všetkých . Prichádzame s ňou do styku každý deň, takmer na každom kroku v obchode i službách. Väčšina tovarov a služieb, ktoré sa dostanú do našej finálnej spotreby, je zaťažených práve touto daňou. Jej výber ostro sleduje  Daňový úrad. Každý podnikateľský subjekt, ktorý má štatút platcu DPH, musí podľa zákona č. 222/2004 Z.  z. o DPH pravidelne hlásiť Daňovému úradu svoju daňovú povinnosť.

Každoročne sa do štátneho rozpočtu vyberú na dani z pridanej hodnoty miliardy eur a každoročne počúvame z úst, hlavne politikov, aký je výber neefektívny a aké úniky  či  nové sofistikované podvody vznikajú.

Na zlepšenie výberu DPH má Ministerstvo financií SR viacero nástrojov. Jeden z nich predstavujú priebežné daňové kontroly, ktoré sú ale centrálne schvaľované, kvôli čomu neprichádza ku kontrole tých subjektov, ktoré by ju mali okamžite podstúpiť. Existuje aj jednotka finančnej polície, tzv. „daňová kobra“, ktorá sa zaoberá ilegálnymi obchodmi a z nich plynúcimi daňovými únikmi. „Daňová kobra“ však poväčšine kontroluje len drobných a stredných podnikateľov. Určite si každý z nás spomenie na kauzy typu „mäsiar“ alebo kauza „cukor“, čo boli drobné maloobchodné prevádzky.

V roku 2010 štát vybral na DPH 9,9 mld. EUR. Lenže v rovnakom období  musel na nadmerných odpočtoch subjektom vrátiť  5,4 mld. EUR. Čiže čistý príjem pre štátny rozpočet činil 4,5 mld. EUR. Za rok 2010 Ministerstvo financií eviduje  daňové úniky vo výške 121,5 mil. EUR. Pre porovnanie, túto sumu štát získal tým, že zvýšil DPH z 19% na 20%…

Okrem už spomínaného neefektívneho výberu pre štátny rozpočet vznikajú pri daňových podvodoch  aj iné nepriame škody . Subjekty, ktoré realizujú daňové úniky, dokážu svoje tovary a služby na trhu umiestniť až o 20% lacnejšie ako ich konkurencia. To samotný trh deformuje. Výberom DPH sa zaoberá obrovské množstvo ľudí od správcov na Daňových úradoch, kontrolórov, dodávateľov fiškálnych pokladníc, cez účtovníkov, daňových poradcov, audítorov až po finančnú  políciu. Preto by bolo treba zvážiť, ako táto enormná administratívna záťaž postihuje podnikateľské subjekty a celé hospodárstvo krajiny, keďže ide o  finančne náročnú agendu. Napokon viacero bývalých šéfov finančnej polície sa dokonca vyjadrilo  v prospech celkového zrušenia zákona o DPH.

Podľa mňa je daň z pridanej hodnoty nespravodlivá už len z dôvodu platenia „dane z dane“. Každý náš príjem je zaťažený daňou, či už sme právnické alebo fyzické osoby. Prečo by sme mali znova platiť  ďalšiu daň pri kúpe tovarov a služieb peniazmi, ktoré nám už predtým zdanili? Nebolo by naozaj efektívne celý zákon o DPH jednoducho zrušiť?

 

Výpočty majú výlučne informatívny charakter a autor nezodpovedá za prípadný nesúlad výpočtu so skutočnosťou!

autor: JK – účtovníctvo, s. r .o.