Znižuje sa sadzba dane pre právnické osoby na 22%

Zvyšuje sa odpočítateľná položka pre platenie odvod z dôhod o brigádnických prácach študentov do 26 rokov na sumu 159,- EUR/mesačne. Tým do tejto sumy odpadá povinnosť platiť odvody. Zamestnávateľ však naďalej platí za dohodára garančné a úrazové poistenie.

Od 1.1.2014 sa zvyšuje minimálna mzda na sumu 352,- EUR a minimálny hodinový zárobok na 2,023 EUR.

Pre rok 2014 sa taktiež zvyšuje aj životné minimum, a to na sumu 198,09 EUR.

Zvyšuje sa nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2014 na 3803,33 EUR.

Od 1.1.2014 sa mení výška minimálnych odvodv pre SZČO. Do sociálnej poisťovne je potrebné za január odviesť sumu 133,42 EUR a do zdravotnej poisťovne 56,35 EUR. Suma 56,35 EUR sa týka aj všetkých samoplatiteľov.

Právnické osoby od 1.2.2014 musia povinne na faktúrach uvádzať číslo účtu v správnom IBAN tvare. Fyzické osoby – podnikateľov – SZČO, sa táto zmena týka až od 1.2.2016.

Zjednocuje sa spodná hranica pre platenie štvrťročných preddavkov na daň fyzických a právnických osôb na 2500 eur.

Od 1.1.2014 sa pri zdanení cien a výhier v hodnote vyššej ako 350 eur zdaňuje len suma, ktorá prevyšuje 350 eur (do 31.12.2013 sa zdaňuje celá suma ceny alebo výhry, ak je hodnota vyššia ako 350 eur).

Od 1.1.2014 platí, že daňovú stratu možno odpočítať rovnomerne počas najviac štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná.

Zvyšuje sa sadzba zrážkovej dane z 19% na 35% na vybrané druhy príjmov vyplácané nerezidentom v rámci boja proti daňovým únikom cez “daňové raje”.

Od februára 2014 platí novela zákona o prídavku na dieťa, ktorá zavádza oznamovaciu povinnosť pre rodičov detí od troch rokov, ktorí poberajú prídavok na dieťa. Ak chcete teda naďalej poberať prídavok na dieťa, tak v momente, kedy bude mať dieťa tri roky musíte zaniesť na úrad nové tlačivo na účely prídavku na dieťa.